www.LexDental.pl

Przegląd orzecznictwa
dla lekarzy dentystów

POŁKNIĘCIE NARZĘDZIA | NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK | ZADOŚĆUCZYNIENIE

Personel medyczny podjął prawidłowe działania celem upewnienia się, czy mogło dojść do aspiracji tego wiertła do dróg oddechowych powoda. W momencie upewnienia się, że nie występują u poszkodowanego problemy ze strony układu oddechowego, podjęto decyzję o skierowaniu powoda do najbliższego szpitala. Ustalono, iż może on udać się samodzielnie do ww. placówki medycznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA | BŁĄD W SZTUCE | ODSZKODOWANIE

Pacjent został poinformowany o istniejących dysfunkcjach, patologicznym starciu zębów i wzmożonym napięciu mięśniowym, które wymagają leczenia poprzez zastosowanie szyny relaksacyjnej. Nie podjął jednak leczenia w powyższym zakresie.

PLAN LECZENIA | ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA | ZADOŚĆUCZYNIENIE

Wyłącznie lekarza obciąża opracowanie prawidłowego sposobu leczenia, a w analizowanym przypadku istniały przeciwwskazania do jego przeprowadzenia w sposób
przez pozwanego zaproponowany. Pozwany nie powinien wykonywać żadnej pracy protetycznej u powódki, dopóki nie doprowadzi ona swojego uzębienia – pod względem czystości – do stanu zadowalającego lekarza

NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH LEKARZA DENTYSTY

Skarga do Okręgowej Izby Lekarskiej w Ł. nie miała podważać kompetencji powoda jako wybitnego lekarza stomatologa i nie miała na celu jego wyeliminowanie z rynku usług medycznych.