Zasady prowadzenia mediacji

Dobrowolność

Strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być cofnięta na każdym etapie trwania mediacji przez każdą ze stron, o czym należy je na wstępie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji.

Neutralność

Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest
przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody.

Bezstronność

Strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić
z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Poufność

Przebieg postępowania mediacyjnego
objęty jest tajemnicą.

Akceptowalność

Strony mediacji mają równe prawa
i powinny być traktowane jednakowo.

Standard
postępowania mediatora

uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

WWW.MEDIACJE-MEDYCZNE.PL

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji, skontaktuj się z nami!

Pamiętaj!
Mediacja może być pierwszym krokiem umożliwiającym
skuteczne, rozwiązanie Twojego problemu.